Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Speciallæge i psykiatri Nevra Sari en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger Speciallæge i psykiatri Nevra Sari indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

·       Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, personnummer, køn, familierelationer, sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

·       Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

·       Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, skanningssvar, seksuelle forhold og etnisk oprindelse.

Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

·       ​Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig.

·       Udarbejdelse af lægeerklæringer.

·       Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber med videre.

·       Kommunikation med, eller henvisning til, andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier.

·       Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter.

·       Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

·       Afregningsformål

·       Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU's databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.:        

- Dokumentationspligt

- Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.

-Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelse af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.

-Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.

-Håndtering af forespørgsler og klager fra den registrerede og andre.

-Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.

-Håndtering af tvister med den registrerede og tredjeparter.

-Statistiske undersøgelser.

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

·       Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

·       Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, politiet, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang der foreligger pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

·       Du har som patient adgang til dine egne oplysninger(egen-acces).

·       Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.

·       Ved rekvirering af blodprøver/ekg videregives oplysninger til WebReq (Laboratorieportal).

·       Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til Region Hovedstaden, afregningskontoret.

·       Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren.

·       Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

·       Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til din praktiserende læge.

·       I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke jævnfør databeskyttelsesforordningen.

·       Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

·       Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør at databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

·       Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kapitel 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kapitel 9.

·       Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.

·       Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang per måned til Region Hovedstadens afregningskontor efter reglerne i overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.

·       Medicinordinationer på recepter sendes, via It-tjenesten receptserveren, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kapitel 3.

·       Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser med videre. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

·       Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til patientens egen læge efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

·       Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jævnfør databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

·       Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke, efter reglerne i sundhedslovens §43

·       Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende og afdødes alment praktiserende læge efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandler
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandler er:

·       EG Clinea

·       Mircrosoft (Cloud baserede løsninger som f.eks. office 365)

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog, i henhold til journalføringsbekendtgørelsen, pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret indtil sagen, er endelig afsluttet.

Dine rettigheder
Du har, med lovens begrænsninger, visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger og retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på klinikken.

Kontakt Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på +45 32 22 33 90. Adresseoplysninger på klinikken: Speciallæge i psykiatri Nevra Sari Vordingborggade 18, 3.th. 2100 København Ø.

Danmark

Dato: 1.11.2023